Matinojaområdet i Borgby

 

Föreningen är mycket oroad över att Sibbo kommun har som avsikt att reservera området kring Matinoja för bergtäkt i delgeneralplanen för Borgby. Sibbo Naturskyddare uppmärksamgjorde redan sommaren 2011 kommunen på enligt skogslagen skyddade naturtyper inom området samt på förekomsten av boknätfjärilen (Euphydras maturna) som är skyddad enligt EU:s habitatdirektiv, samt förekomst av anmärkningsvärt många andra dagfjärilarter. I förslaget till delgeneralplan som varit till påseende i augusti 2012 är området ändå fortfarande reserverat för bergtäkt (planebeteckning EO). Delgeneraplaneförslaget med kartor.

De skyddade naturtyperna vid Matinoja utgörs av ormbunkslundar, bäckraviner, bergsbranter, hällmarker m.m. En del av dessa objekt finns utmärkta (luo-områden) på det nya planeförslaget, men innefattas fortfarande i bergtäktsområdet. Det här kan tolkas som att kommunen anser att bergtäkt trots allt skulle vara möjligt i området.

Någon utredning över boknätfjärilsförekomsten, som i praktiken omöjliggör bergstäkt, har kommunen inte gjort och boknätfjärilen finns inte ens nämnd i bakgrundsmaterialet för delgeneralplanen.

Boknätfjärilen är upptagen i EU:s habitatdirektivs bilagor II- och IV, vilket betyder att dess föröknings- och rastområden automatiskt är fredade. De fullvuxna fjärilarna flyger i skogsgläntor och i blomrika buskmarker, medan larverna lever i kolonier på bl.a. kovall. Det betyder att arten behöver både soliga marker och mera sluten skog för att trivas. Den södra delen av det aktuella området i Borgby består av en mosaik av lämplig natur för larver och vuxna, vilket sannolikt är orsaken till att området hyser en sällsynt kraftig population av den hotade arten.

Också i övrigt är dagfjärilsförekomsten här bland de bästa Sibbo och Östra Nyland kan erbjuda. Under tre korta besök sommaren 2011 konstaterade Sibbo Fjärilsforskare 28 arter dagfjärilar, bl.a. makaonfjäril (Papilio machaon), hagtornsfjäril (Aporia crataegi) och violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe), en rödlistad art som är mycket sällsynt i Sibbo i övrigt. Bland övriga fjärilar kan nämnas ekspinnare (Lasiocampa quercus) och liten påfågelspinnare (Saturnia pavonia).

Även bland växterna har Sibbo Naturskyddare observerat arter som är sällsynta inom kommunen, bl. a. strutbräken (Matteuccia struthiopteris), vit nattviol (Platanthera bifolia), skogsvial (Lathyrus sylvestris) och svinrot (Scorzonera humilis).

Föreningens utlåtande om delgeneralplaneförslaget 30.8.2012.

Sibbo Naturskyddare rf:s och Sibbo fjärilsforskare rf:s gemensamma pressmeddelande 3.9.2012.

Fotografier på arter som förekommer i Matinojaområdet (foton: Anders Albrecht)

 

 

 

 

 

 

Boknätfjäril (Euphydras maturna)                                         Hagtornsfjäril (Aporia crataegi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten påfågelspinnare (Saturnia pavonia)                           Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutbräken (Matteucia struthiopteris)                             Skogsvial (Lathyrus sylvestris)