Slåttertalkon har ordnats sedan år 1995

Sibbo Naturskyddare har ordnat slåttertalko på en äng vid Furunäsbäcken i Norra Paipis i samarbete med bl.a. Norra Paipis if: sedan år 1995.

Ängen var tidigare känd speciellt för sin blomsterprakt om våren. Då betet tog slut eutrofierades ängen och började så småningom växa igen, och vårblomningen och ängsväxterna försvann nästan helt.

År 1995 röjdes buskar och träd från ängen och får betade på området. Efter detta har växtligheten varje år slagits med lie och förts bort, och vårblomningen har nu nästan återfått sin forna prakt. På sluttningen mot bäcken blommar bl.a. rikligt med vit- och gulsippor samt nunneört och lungört om våren.

År 2004 röjdes träd från ängen inom ramen för Nylands miljövårdsdistrikts ängsskötselprojekt, och området är nu ljust och öppet vilket gynnar ängsväxterna.

År 2011 röjdes buskarna intill bäcken.

Mer information om vårdbiotoper:
Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin perinnemaisemaryhmä
Kulturlandskap och vårdbiotoper (Finlands miljöcentral)

Slåttertalko 24.7.2011